Na základe našich bohatých skúseností poskytujeme poradenské a konzultačné služby a to hlavne v nasledovných oblastiach:

  • Stratégia rozvoja ľudských zdrojov
  • Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility Study)
  • Tvroba interných predpisov 
  • Tvorba stratégie v oblasti ľudských zdrojov

 

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov - čím väčšia je firma, čím komplikovanejšie procesy má, tým náročnejšie je zaistiť súlad medzi aplikáciami a zaistiť, aby boli pokryté skutočne všetky procesy. Vhodným postupom je analýza informačných potrieb organizácie, vypracovanie stratégie informatizácie a jej následná realizácia. V prvnom kroku by sa malo vychádzať z procesného modelu danej organizácie. Procesný model sa dopĺňa o globálne požiadavky na informačný systém a vytvárajú sa modely súčasného a želaného stavu. V ďalšom kroku sa mapuje pokrytie informačného modelu softvérovými systémami, ktoré z funkčného, technologického aj finančného hľadiska optimálne pokrývajú informačný model. Napokon sa vytvorí časový plán realizácie tak, aby jednotlivé etapy na seba funkčne aj technologicky nadväzovali a zohľadňovali finančné aj realizačné možnosti organizácie.

 

Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility Study) - dáva odpoveď na otázku, či sa daný projekt za existujúcich obmedzení a rizík dá v danom čase realizovať, a či očakávané prínosy riešenia sú v akceptovateľnom pomere k investíciám potrebným pre realizáciu projektu. Obsahuje objektívne zhodnotenie cieľov, očakávaných prínosov projektu, východiskových podmienok, podmienok realizácie a rôznych druhov obmedzení a predpokladov. Štúdia zahŕňa identifikáciu a analýzu rizík. Posudzované sú stratégie a postupy na dosiahnutie cieľov projektu, je spravený odhad nákladov a zdrojov potrebných pre ich realizáciu.

 

Procesné modelovanie - analýza, modelovanie a reengineering procesov. Procesným modelom sú najprv popísané hlavné procesy zákazníka, ako fungujú v súčasnosti, aby sa následne identifikovali tie časti procesov, ktoré majú byť podporované novým informačným systémom. Pritom sa od procesov prechádza na jednotlivé činnosti a z nich sa odvádzajú funkčné požiadavky. Veľmi často z analýzy vyplynie aj návrh na zmenu existujúcich procesov. Výstupy modelovania sú následne použité pre návrh informačných systémov. Máme bohaté skúsenosti v oblasti použitia metodík procesného modelovania i použitia softwarových nástrojov na ich podporu. Poznáme ich pozitíva aj nedostatky a vieme zvoliť metodiku a softvérový prostriedok, ktoré sú optimálne vzhľadom k potrebám konkrétneho zákazníka.