Technologická Stratégia - čím väčšia je firma, čím komplikovanejšie procesy má, tým náročnejšie je zaistiť súlad medzi aplikáciami a zaistiť,

aby boli pokryté skutočne všetky procesy. Vhodným postupom je analýza informačných potrieb organizácie, vypracovanie stratégie informatizácie a jej následná realizácia. V prvnom kroku by sa malo vychádzať z procesného modelu danej organizácie. Procesný model sa dopĺňa o globálne požiadavky na informačný systém a vytvárajú sa modely súčasného a želaného stavu. V ďalšom kroku sa mapuje pokrytie informačného modelu softvérovými systémami, ktoré z funkčného, technologického aj finančného hľadiska optimálne pokrývajú informačný model. Napokon sa vytvorí časový plán realizácie tak, aby jednotlivé etapy na seba funkčne aj technologicky nadväzovali a zohľadňovali finančné aj realizačné možnosti organizácie.