Enterprise architektúra  (EA) je nástroj, ktorý pri vhodnom používaní dokáže prinášať hodnoty pre váš biznis.

Podniky a organizácie môžu uspieť v dnešnom tvrdom konkurenčnom prostredí len vtedy, ak sú schopné uspokojovať rastúce požiadavky zákazníkov za primerané ceny. Dosiahnutie týchto cieľov nie je možné bez modernej IT infraštruktúry s priamou väzbou na podnikové procesy. Enterprise architektúra (EA) poskytuje spôsob, ako takýto cieľ splniť a ďalej napredovať rýchlejšie ako konkurencia. Úlohou EA je poskytnúť nástroje a metodiky, ktoré pomôžu budovať IT infraštruktúru s priamou väzbou na podnikové procesy.

Aplikačná architektúra v podnikoch a organizáciách je často heterogénna, obsahuje veľmi veľa samostatných aplikácií a vykazuje nízku úroveň štandardizácie. Manažmenty firiem neustále poukazujú na vysoké prevádzkové náklady na IT a neschopnosť IT reagovať na nové biznis požiadavky bez ďalšieho zvyšovania nákladov. Mnohé IT projekty nevykázali očakávané prínosy, alebo boli predčasne ukončené.

EA poskytuje štruktúrovaný pohľad na jednotlivé aspekty IT a podporuje rozhodovanie o optimalizácii už existujúcich alebo úplne nových IT riešeniach. EA pomáha transformovať IT na skutočného podporovateľa biznis stratégie. Prepája biznis požiadavky s najvhodnejšou ponukou IT riešení, poskytuje väčšiu flexibilitu pre biznis a aj samotné IT. EA často rieši protichodné biznis požiadavky a umožňuje lepšie riadiť komplexitu prostredia, znižovať riziká a pomáhať celkovému rozhodovaciemu procesu.

NIEKTORÉ PRÍNOSY ARCHITEKTÚRNEHO PRÍSTUPU:

  • zníženie projektových rizík
  • zlepšenie úspešnosti projektov
  • väčšia kontrola nákladov a zlepšenie návratu investicií
  • zníženie nákladov na bežnú prevádzku
  • umožnenie realizácie IT stratégie a lepšieho zosúladenia biznisu a IT
  • zlepšenie agility a konkurencieschopnosti
  • Využitím zásad EA umožní transformovať IT v organizácii z nákladovej položky rozpočtu na skutočného partnera pre podporu biznisu.