Čo je EA (Enterprise Architecture) - podniková architektúra

Enterprise Architecture - Ide o formálny opis architektúry organizácie a jej kľúčových prvkov, ktorý sa často používa v informatike.

Enterprise Architecture - skrátene EA. Častejšie sa používa anglický výraz Enterprise Architecture ako preklad architektúra organizácie alebo podniková architektúra.

Ide o formálny opis architektúry organizácie a jej kľúčových prvkov, ktorý sa často používa v informatike (v oblasti podnikových informačných systémov). Podniková architektúra predstavuje komplexný opis organizácie vo všetkých jej súvislostiach a pohľadoch (dimenziách) podobne ako územný plán mesta opisuje mesto. Enterprise Architecture popisuje všetky kľúčové dimenzie organizácie

 • Podnikové ciele
 • Podnikové funkcie
 • Podnikové procesy
 • Organizačná štruktúru
 • Dáta a informácie
 • Software (Podnikové aplikácie)
 • Hardvér (IT infraštruktúra)
 • Rozmiestnenie (lokácii v rámci organizácie)

Z hľadiska dekompozícia organizácie možno za více či méně príbuzných považovať tieto prístupy:

 • Organizačné architektúra
 • Základné systémy organizácie 
 • Mintzbergův model organizácie
 • Organizačné komponenty

Základné rámce v oblasti Enterprise Architektúry:

 • CIMOSA
 • TOGAF
 • DODAF
 • FEA / FEAF
 • 8 Omega Framework
 • PEAF (Pragmatic EA)
 • Zachman Framework